Par notre seule volonté

Per nia nura vol'

Ci-dessous, un texte d'introduction paru dans le livret d'une cassette de chants féminins (et féministes?) en espéranto. Cette cassette, "Per nia nura vol' ", est une traduction et une compilation de diverses chansons écrites par ou pour les femmes au cours des siècles. L'introduction rédigée par Ana Brenan, personnalité attachante du monde espérantiste, n'est pas dépourvu d'humour, et je pense qu'il mérite d'être connu... Jugez-en vous-mêmes.

Tiun cxi tekston, Ana Brenan verkis kiel preterkonduko de la kasedo "Per nia nura vol' ", aro da kantoj pri aw por la inoj. Gxi ne estas senhumura, kaj mi opinias, ke gxi legindas... Jugxu mem.

Preterkonduko

Dum multai jaroj mi estis pli-malpli mirigata de la fakto, ke cxiuj membroj de la vira sekso havas iun kuriozan pendajxon fiksitan cxe unu fino al la suba ventro.


Efektive, oni povus klarigi grandan parton de mia posta agado kiel klopodon kontroli la pravecon de tiu apenaù-kredebla konstato. La rezulto de tiu esplorado eble surprizos vin, sed necesas nun firme aserti gxin ne timante la veron: jes kamaradoj, efektive cxiuj vir-seksaj homoj posedas tiun malkonvenan aldonajxon!

Ecx la plej sxajne dignoplenaj kaj senhumuraj el ili, kiel ekzemple bank-direktoroj kaj asoci-prezidantoj kaj oficejestroj (fakte, mi ne povis persone kontroli en cxiu kazo, sed vasta legado de la faka literaturo konvinkas min pri la gxusteco de miaj konkludoj) - cxiuj el tiuj respektataj membroj de la socio, kies ekstera aspekto donas impreson nur solidan kaj pedantan, tamen kasxas sub la vestajxoj tiun komikan ornamajxon.

Kaj plie, malgraù la evidenta ridindeco de tiu eta objekto - pro kio, versxajne, oni rimarkas cxe gxiaj posedantoj hezitemon tro ofte kaj malkasxe ekspozicii gxin - gxi tamen farigxis por ili unu el iliaj plej valoraj kaj fierindaj havajxoj. Sendube, malpermesante al aliaj homoj mem rigardi gxin, ili sukcesas doni al gxi specon de mistiko, kiun gxi tute ne meritus, se gxi estus pli generale videbla.
La vir-seksaj homoj tiom orgojlas pri tiu alfiksajxo, ke ili imagas, ke ankaù cxiuj aliaj homoj nature dezirus havi la propran. Ili ecx inventis skolon de psikologio bazitan sur tiu supozo, laù kiu la inaj homoj suferas envion kaj minus-komplekson, cxar ili ne mem havas la subventran pendajxon.Krome, la viraj homoj atribuas nenormalan potencon al tiu organo. Ili donas al posedantoj de gxi la rajton regi super la in-seksaj homoj. Gxis la nuna jarcento ili plifortigis tiun potencon per rifuzo doni al inoj edukon, laboron au aliajn rimedojn por gajni sendependecon. Anstataùe ili devigis tiujn homojn dedici siajn vivojn al prizorgo de la vir-homoj, kaj al naskado kaj vartado de ties idoj. La vir-seksaj uloj sukcesis subpremi eventualan ribelon inter siaj subuloj per propagando pri la sankteco de la ina rolo. La tasko de prizorgo de la vir-homo, lia logxloko kaj liaj idoj estis prezentita kiel la plej glora al kiu in-homo povus sopiri.

Vir-homoj tiom idealigis la rolon de patrino, ke efektive multaj inoj tute ne deziris alian celon. Ili estis kontentaj resti hejme kiel votistoj en la kulto de la ornamita sekso. Iliaj vivoj konsistis el rutinaj taskoj kiel purigado, kuirado, vartado de idoj, kaj plibeligo de la propra korpo honore al vir-homoj. Sxajne ili sentis grandan gxuon en tiu servado. Estas vere, ke kelkaj el la kantoj en la jena kasedo donas alian impreson, sed... kanto ne estas scienca esploro, cxu ne?


Cetere, tiu mirinda vermo, malgraù la potenco super cxiuj aliaj vivoformoj kiun gxi donas al sia portanto, estas mem nur duone regebla de li. Gxi havas siajn proprajn postulojn kaj bezonojn, kaj ofte insiste asertas tiujn laù sendependa maniero, kiu kaùzas fortan embarason al la posedanto. Foje gxi sukcesas devigi lin sercxi manieron kontentigi tiujn postulojn ecx kontraù sia propra volo. Estas kurioze, ke li generale volas fari tion nur kun la helpo de iu homo de la mankohava sekso. Tamen, tio kutime montrigxas malfacile arangxebla, pro la ofta malemo de la ino kunlabori. La plej evidenta klarigo por sia konduto trovigus en la fakto, ke sxi mem ne sentas similajn bezonojn. La faka literaturo estas sufice nebula pri tiu punkto. Efektive, kelkaj el la kantoj en la jena kasedo supozigus aliel, sed... nu, finfine tiuj estas nur kantoj, cu ne?

Sxajnas, ke de tempo al tempo dum sia sencesa laboro en la benita servo de la virhomo kaj liaj idoj, la ino foje trovas kelkajn minutojn por mediti pri sia vivo. Kaj en tiuj momentoj de ripozo povas veni ideo por kanto... Certe, tiaj aferoj okazas, sed la historio pruvas, ke gxenerale inoj ne kapablas koncentrigi suficxe longe por krei ion arte valoran. Kiel povas esti aliel, kiam mankas al ili tiu doto, la fonto de la stabileco kaj natura inspiro? Kontraùas al cxiu rekonata principo, ke tia nekompleta homo scipovus produkti ion pli komplikan ol mangon aù trikotajxon. Fakte, la ekzisto de la jena kasedo sajnas indiki la malan konkludon sed... unu kasedo ne suficxas por nei la sperton de mil jaroj, cxu ne?

Ana Brenan

Introduction

Pendant de nombreuses années, j'ai été plus ou moins étonnée par le fait que tous les membres du sexe masculin aient une curieuse pendeloque fixée à l'extrémité du bas-ventre.

Et en effet, on pourrait interpréter une grande partie de mon action ultérieure comme un effort pour contrôler la véracité de ce constat à peine croyable. Le résultat de cette exploration va peut-être vous surprendre, mais il est maintenant nécessaire de 1' affirmer fermement, sans craindre la vérité: oui, camarades, effectivement, toutes les personnes de sexe masculin possèdent cet inconvenant appendice!

Même ceux d'entre eux qui semblent les plus dignes et dépourvus d' humour, par exemple des directeurs de banque, présidents d'associations et chefs de bureau (en fait je n'ai pas pu personnellement contrôler dans tous les cas, mais une vaste lecture de la littérature spécialisée me convainc de la justesse de mes conclusions)- tous ces respectables membres de la société, dont l'aspect extérieur ne donne qu'une impression solide et pédante, cachent pourtant sous leurs vêtements cet ornement comique.
Et de plus, malgré le ridicule évident de ce petit objet - ridicule à cause duquel, vraisemblablement, on remarque chez ses possesseurs une répugnance à l'exposer trop souvent et ouvertement - cet objet est pourtant devenu pour eux un de leurs biens les plus précieuses, celui dont ils sont les plus fiers.. Sans aucun doute, en interdisant aux autres gens de le regarder eux-mêmes, ils réussissent à lui donner une espèce de valeur mystique, qu'il ne mériterait pas du tout, s'il était plus communément visible.
Les gens de sexe masculin s'enorgueillissent tellement de cet ajout, qu'ils imaginent que toutes les autres personnes devraient désirer d'en avoir un à eux. Ils ont même inventé une école de psychologie basée sur cette supposition, selon laquelle les personnes féminines souffriraient d'envie et d'un complexe d'infériorité, car elles n'ont pas elles-mêmes la pendeloque du bas-ventre.

En outre, les personnes mâles attribuent une puissance anormale à cet organe. Ils accordent à son possesseur le droit de régner sur les personnes de sexe féminin. Jusqu'au siècle actuel, ils ont renforcé ce pouvoir par le refus de donner aux femmes une éducation, un travail, ou d'autres moyens pour gagner leur indépendance. Au lieu de cela, ils obligeaient ces personnes à consacrer leur vie aux soins des personnes mâles, et à la mise au monde et aux soins de ses petits. Les individus de sexe mâle ont réussi à réprimer d'éventuelles rébellions parmi leurs sujettes au moyen de la propagande sur la sainteté du rôle féminin. La tâche de s'occuper des mâles, de leur logement et de leurs petits, était présentée comme la plus glorieuse à laquelle les personnes femelles pouvaient prétendre.

Les personnes-mâles ont tellement idéalisé le rôle de la mère, qu'effectivement, beaucoup de femmes ne visaient absolument plus d'autre but. Elles étaient contentes de rester au foyer, dévouées au culte du sexe élu. Leur vie consistait en des tâches routinières comme le nettoyage, la cuisine, les soins aux petits, et l'embellissement de leur propre corps en honneur au sexe masculin. Il semble qu'elles ressentaient une grande jouissance dans ce servage. Il est vrai que quelques-uns des chants de cette cassette donnent une autre impression, mais... la chanson n'est pas une recherche scientifique, n'est-ce pas???

Du reste, ce merveilleux ver, malgré la puissance sur toutes les autres formes de vie qu'il procure à son possesseur, ne lui est lui-même qu'à moitié soumis. Il a ses propres désirs et besoins, et souvent affirme ceux-ci d'une façon indépendante, qui cause un grand embarras à son possesseur. Parfois il l'oblige à chercher une façon de contenter ces besoins, même contre sa propre volonté. C'est curieux, qu'il ne veuille généralement faire cela qu'avec l'aide d'une personne du sexe dépourvu de la chose. Pourtant cela se révèle habituellement difficile à arranger, à cause de la fréquente répugnance des femmes à collaborer. La plus évidente explication pour sa conduite à elle se trouve dans le fait qu'elle même ne ressent pas de semblables besoins. La littérature spécialisée est assez évasive sur ce point. En effet, quelques-uns des chants de cette cassette feraient supposer autrement, mais. ...bon, finalement, ce ne sont que des chansons, n'est-ce pas???

Il semble que de temps en temps, durant son travail incessant au service béni de l'homme et de ses petits, la femme trouve parfois quelques minutes pour méditer sur sa propre vie. Et dans ces moments de repos peut venir une idée de chanson... Certainement, de telles choses arrivent, mais l'histoire prouve, que de façon générale, les femmes ne sont pas capables de se concentrer suffisamment longtemps pour créer quelque chose de valeur artistique. Comment pourrait-il en être autrement, quand il leur manque ce don, la source de la stabilité et de l'inspiration naturelle? C'est contraire à tout principe reconnu, qu'un être tellement incomplet sache produire quelque chose de plus compliqué que de la nourriture ou du tricot.. En fait, l'existence de cette cassette semble indiquer la conclusion opposée, mais.... une cassette ne suffit pas pour nier l'expérience de mille années, n'est-ce pas?
Ana Brenan

Page de liens à propos de l'espéranto

Revenir à l'accueil des pages de Domi Mes liens (dont liens anti-facho) Enseignement des langues:
une alternative

 Réflexion sur l'enseignement
des langues... en France
Instits Qui suis-je? La Fédération Internationale
des Mouvements d'Ecole Moderne
(-> sortir de ce site)

Dernière mise à jour: novembre 1997, Dominique Couturier